GDPR

Pravidlá ochrany osobných údajov

ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O UŽÍVATEĽOCH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že
ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa,
telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na
právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na
základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(ďalej len „GDPR“) Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a
spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, dodanie tovaru,
informovanie o stavu objednávky a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou,
vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj
pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania
informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing).
Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou
poskytnutých osobných údajov.
Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 9.1. týchto VOP
a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 9.1. týchto VOP,
len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred
stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať.
Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na
prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované
žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom
prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu
osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných
údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov
tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu
poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Užívateľa súhlas.
Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o
ochrane osobných údajov.
Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani
oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou
vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov
Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov
Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.
Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa
ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi
nasledovným:
Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez
predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu
Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom
úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú
ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší
sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a
Užívateľom.
Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ.
Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.
Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie
nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie,
uchovávanie a likvidáciu.

Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné
dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne
písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou
je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi
túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov
verejného záujmu.
Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením,
stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako
aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri
prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany
osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením,
stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných
osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom,
bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú
spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný
než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s
osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch
získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich
zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení
platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj
jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme
umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu
spracúvania.
Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní
dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv
podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o
prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR,
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.
Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní
dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek
porušenie ochrany osobných údajov;
v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu
spracúvania na ochranu osobných údajov;
konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek
spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by
viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie
splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v
rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého
poveril Užívateľ.
Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa
akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný
predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú
ochrany osobných údajov.
Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia
Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce
kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je

Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe
nasledovné informácie:
Identifikačné údaje Poskytovateľa:
Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese:
Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 9.1. tohto článku;
Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 9.1. tohto článku;
V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť
osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o
tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu.
Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa
dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo
právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj
právo na prenosnosť osobných údajov.
Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných
údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 9.1. Užívateľom je potrebné pre uzavretie
Zmluvy a poskytnutie Služby.
Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až
22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva
Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od
Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá
osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 9.8.
Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby
Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So
zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúplných osobných údajov.
Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby
Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá
osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody
na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na
účel priameho marketingu,
osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov,
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má
právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje
ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný
informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný
informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov,
vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo
namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie
vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné
na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného
na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže
nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami
alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba
má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho
marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo
rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane
profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu
oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov
môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
Poskytnutie informácií dotknutej osobe
Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl.
13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej
osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe,
spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba,
informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť
iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný
poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca
od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom
na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ
je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od
doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.
Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu
sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne
náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady
na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie
požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
Obmedzenie práv dotknutej osoby
O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane
osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel
obmedzenia.

0
0
Košík
Košík je prázdnyNaspäť do obchodu